Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Wizja i misja
Wizja i misja przedszkola
Wizja PDF Print

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,
musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy,
radość tryumfu i szczęście samodzielności.” 

Janusz Korczak

Przyświeca nam hasło:

„Nasze przedszkole to miejsce radosnej zabawy i edukacji, w którym każdy wychowanek ma  możliwość znalezienia indywidualnej drogi rozwoju.”

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie:

 • czuli się akceptowani i bezpieczni;
 • poznali i czerpali radość płynącą z zabawy, nabywania nowych umiejętności
 • i wiadomości;
 • z przyjemnością odkrywali i rozumieli otaczający świat;
 • aktywnie odkrywali swoje możliwości, rozwijali swoje zainteresowania i zdolności;
 • zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom w szkole, a później w dorosłym życiu;
 • zdobyli bogatą wiedzę o zdrowym stylu życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz umiejętność życia w zgodzie z przyrodą;
 • wyróżniali się poczuciem własnej wartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
 • charakteryzowali się świadomością najwyższych wartości takich jak: życie, zdrowie, dobro, mądrość, prawda, odwaga, odpowiedzialność, szacunek dla innych;
 • kierowali się w działaniach zasadami tolerancji i wzajemnej akceptacji;
 • byli przygotowani do odnoszenia sukcesy i radzenia sobie z trudnościami;
 • cechowali się śmiałością, kreatywnością i otwartością na pomysły i inspiracje płynące
 • z zewnątrz;
 • byli dumni z przynależności regionalnej, narodowej i europejskiej.
 
Misja PDF Print

Nasze przedszkole:

 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców;
 • stwarza przyjazną, domową atmosferę,
 • stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość;
 • traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, sprawia, że czują się one jednakowo ważne - kochane, akceptowane i szczęśliwe;
 • kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 • wykorzystuje naturalną potrzebę zabawy dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyposażą dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej;
 • stwarza warunki, w których dziecko może rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • monitoruje, diagnozuje i stymuluje indywidualny rozwój każdego dziecka, tak by wspierać go na każdym etapie rozwoju, kształtować w nim poczucie własnej wartości, zaspokajać potrzeby dzieci, wspierać je w rozwijaniu zdolności i zainteresowań;
 • respektuje fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności;
 • kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, wychowuje dzieci aktywne, wrażliwe, samodzielne, kulturalne, radzące sobie problemami;
 • przygotowuje dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym, wprowadzając je w świat wartości uniwersalnych (piękna, dobra, prawdy i miłości), pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego;
 • uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska;
 • prowadzi działania wychowawcze, profilaktyczne wobec dzieci i rodziców;
 • zabiega o partnerskie uczestnictwo  rodziców w życiu przedszkola, jest otwarte na ich propozycje;
 • wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka, integruje oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola;
 • promuje zdrowy i aktywny styl życia;
 • zapewnia dziecku codzienny kontakt z przyrodą, który stanowi bogate źródło wiedzy, wrażeń i przeżyć oraz ułatwia wyzwalanie wielokierunkowej działalności dziecka;
 • uczy dzieci dostrzegania piękna i wartości dla człowieka świata przyrody oraz odpowiedzialności za „Matkę Ziemię”, poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczna;
 • szanuje i kultywuje tradycje regionalne, wychowuje patriotów, dobrych Polaków, światłych Europejczyków, kształtuje  przyjazne postawy wobec innych narodowości;
 • doskonali efekty swojej pracy.

W urzeczywistnianiu naszej wizji i misji zaangażowany jest cały personel przedszkola jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole,  którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

 


Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius