Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Rady pedagoga
Jak przygotować dziecko do szkolnego startu PDF Print E-mail

Darem istnienia obdarzają każde dziecko rodzice. To rodzice są odpowiedzialni i to oni mają wobec swych dzieci dług do spłacenia o dalszego jakim jest przygotowanie do dalszego życia. Nikt w społeczeństwie nie ponosi takiej odpowiedzialności za dziecko jak rodzice, a nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, lekarze, i wszyscy inni członkowie społeczeństwa tylko pomagają rodzicom w kształtowaniu i wychowaniu dziecka. I natura i sumienie i prawo przypominają rodzicom o obowiązku troski o dziecko. A troska ta idzie wielokierunkowo, tak jak kształtuje się życie każdego człowieka.

Na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym decydujący wpływ wywierają warunki życia domowego i wychowanie w rodzinie. Organizm dziecka w tym okresie wymaga szczególnie troskliwej opieki, bo to czas w którym dziecko jest w ciągłym stanie wzrostu a w wieku przedszkolnym narządy zmysłu ciągle się doskonalą. Narządy zmysłów już są dobrze rozwinięte są w tym wieku ale równocześnie wymagają ochrony (ze względu na dużą wrażliwość ).

Rodzice powinni:

  • obserwować wzrok dziecka (sposób w jaki przygląda się przedmiotom . czy rozróżnia kolory);
  • powinni wiedzieć jaki dziecko ma słuch i obserwować je w czasie rozmów , opowiadań jak ono słyszy cicho wypowiadane słowa , tykanie zegara ;
  • powinni obserwować skórę czy jest jędrna , gładka, różowa, czysta ;
  • budowa dziecka też jest bardzo ważnym punktem do obserwacji, są to jego kształty, tusza, sposób poruszania, cały jego kościec.

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ruchliwe,(dzieci słabe szybko się męczą) w wieku 5-6 lat mięśni następuje rozwój małego człowieka( szczególnie u chłopców) . Należy więc pobudzać dziecko do różnorodnych zajęć ruchowych angażujących różne grupy mięśni. Dzieciom 5-6 letnim należy stwarzać i dawać okazję do wysiłku. Lepiej funkcjonują u dziecka duże grupy mięśni: pleców, barków, brzucha, gorzej natomiast drobne grupy mięśni rąk, palców.
Dzieci męczą się szybko jednostajnym ruchem, lub dłuższym siedzeniem, często poruszają się, zmieniając pozycje, co pomaga odpoczywać różnym grupom mięśniowym. Dziecko męczy się też dłuższym jednostajnym chodzeniem. Dla tego zabawy i zajęcia powinny być szczególnie starannie dobierane i to zarówno w placówkach jak i w domu rodzinnym.
Przewód pokarmowy dzieci jest też bardziej wrażliwy na szkodliwe czynniki... Od racjonalnego sposobu odżywiania zależy psychiczny i fizyczny rozwój dziecka .
Płuca dziecka są też inaczej wydolne niż płuca dorosłego- muszą dostarczyć rosnącemu organizmowi większej ilości tlenu. Pojemność płuc dziecka jest mała- dziecko oddycha z większą częstotliwością. Przy zabawach ruchowych często przyśpiesza oddech, ważna jest czystość powietrza, którym ono oddycha. Prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego wymaga drożności nosa! Trzeba uczyć starannego wycierania i oczyszczania nosa.( dzieci z niedrożnym nosem, zmianami w noso- gardzieli, mają otwarte buzie, wymagają konsultacji lekarskiej) Podobnie jak płuca serce dziecka pracuje szybciej, a jego praca zależy od ogólnego stanu organizmu. Układ krążenia dziecka wzmacnia się pod wpływem ogólnego hartowania organizmu, ruchu i odpoczynku podczas różnorakich zabaw na świeżym powietrzu . W tym okresie układ moczowy rzadko ulega schorzeniom ,ale kłopotem może być moczenie się występujące u dzieci wrażliwych, pobudliwych ,często pochłoniętych zabawą.
Dziecko rodzi się z ukształtowanym układem nerwowym, ale jeszcze nie takim jak u dorosłego człowieka. Najbardziej rozwija się kora mózgowa a cały system nerwowy jest jeszcze bardzo wrażliwy i delikatny.
Dziecko cechuje duża pobudliwość, która wyraża się zmiennością jego usposobienia ,skłonność do płaczu i śmiechu ,hałaśliwość, szybkie znużenie, zmęczenie, mała koordynacja ruchowa. A u dzieci bardziej wrażliwych i nerwowych cechy te jeszcze bardziej potęgują się. Reakcje tych dzieci są niewspółmiernie silne w stosunku do przyczyny , która wywołała , cechuje je słaba odporność na przykrości.
Zależność między zdrowiem a rozwojem psychicznym w tym okresie jest bardzo ścisła. Lata przedszkolne to intensywny rozwój psychiczny, w którym dziecko powinno osiągać gotowość do rozpoczęcia nauki szkolnej - czyli dojrzałością szkolną.
Dzieci w tym wieku potrzebują dużo ruchu, szukają okazji do wspinania się , skoków, biegu, rzutów do celu, dźwigania, kopania łopatką. Doskonalą się powoli , stopniowo ruchy drobnych mięśni rąk i palców umożliwiają posługiwanie się pędzlem, kredkami, ołówkiem, nożyczkami. Zwiększa się też wyraźnie samodzielność w ubieraniu , myciu , nakrywaniu do stołu, podlewaniu kwiatów itp.(należy je więc zachęcać do działania ).
Dzięki ogólnie dużej aktywności ruchowej, dziecko stale zwiększa swoje doświadczenia , które czerpie z najbliższego otoczenia i mediów.
Warunkiem rozwoju i przygotowania dziecka do szkoły jest jego kontakt z otaczającą rzeczywistością. Ono właśnie odkrywa świat!
Ogromne znaczenie ma teraz zabawa, praca, współżycie z ludźmi i przyrodą. Nuda i bezczynność mają bardzo negatywny wpływ prowadzą do apatii bierności lub nadmiernego pobudzenia , niepokoju ruchowego, krzykliwości. Ale równocześnie nadmiar wrażeń , rozrywek , zabawek , intensywność przeżyć wyczerpuje jego układ nerwowy. Dziecko wyodrębnia z otoczenia te elementy , które wywołują reakcje uczuciowe, rozbudzają wyobraźnię. Dzieci ogarniają otoczenie i przedmioty wzrokiem, dotykiem, słuchem, za pomocą wrażeń ruchowo mięśniowych, smaku , zapachu . Ich uwaga łatwo i szybko rozprasza się i przenosi na różne przedmioty , miejsca ( co w nauce szkolnej jest dużym utrudnieniem nie tylko dla pierwszoklasisty).
Możliwość skupiania uwagi zależy od zainteresowania i uczuciowego zaangażowania. Trzeba więc uwagę dzieci w tym wieku kształtować stopniowo , stawiając przed nimi zadania , które wymagają pewnej wytrwałości( np. gry planszowe . porównywanie obrazków słuchanie opowiadań ,muzyki) . Pamięć dziecka łączy się ściśle z odbiorem i zrozumieniem wrażeń, łatwiej zapamiętuje to co jest mu bliższe . Ze względu na przyszłą naukę szkolną nie oddają się należy ćwiczyć pamięć dziecka (krótkie wierszyki ,piosenki ,opowiadania). Dzieci maj a żywą wyobraźnię , chętnie się fantazjom , należy dbać by zbyt częste odrywanie od rzeczywistości nie utożsamiało go ze swymi realnymi odczuciami.
Wraz z rozwojem spostrzeżeń , uwagi, pamięci i wyobraźni dziecko zaczyna tworzyć pierwsze pojęcia , dokonuje porównań wyciąga wnioski.
Okres przedszkolny to czas pytań o wszystko. Dzieci są bardziej wrażliwe na nastroje otoczenia i podatne na jego wpływy. Uczucia dziecka kształtują się na jego osobistych zainteresowaniach przyjemnościach i przykrościach . Pod wpływem kultury otoczenia rozwijają się stopniowo ich uczucia społeczne, moralne i estetyczne, wpływają na ich rozwój zainteresowań i uzdolnień . Rodzice szukają gotowych recept : Jak powiedzieć? Jak karać? Jak reagować? Itp. Podstawowym warunkiem dobrego ogólnego rozwoju jest :

  1. uregulowany tryb życia
  2. ustalone zwyczaje
  3. dyscyplina- ważny element wychowania ( w określonych granicach umożliwia swobodę)
  4. zabawa-najważniejsza forma działalności dziecka ( nauka przez zabawę)

Dobre zwyczaje, dyscyplina , umożliwiają dziecku kontakt przez zabawę z rówieśnikami, ułatwiają kontakt z otoczeniem. Bawiąc się obserwuje i bada otoczenie.
W tym okresie dziecko należy chronić przed nadmiarem wrażeń.
Bodźcami kształtującymi wyobraźnię powinny być bajki , wierszyki, krótkie opowiadania, przedstawienia kukiełkowe, obrazki.
Ważny jest rozwój ruchowy dziecka ( w obecnej cywilizacji ograniczona jest aktywność ruchowa ). Wskazana jest jazda na rowerze, hulajnodze, zabawy z piłką, a zimą jazda na sankach łyżwach. Najodpowiedniejszą atmosferą dla kształtowania i rozwoju postaw dziecka jest normalna , kochająca się rodzina, w której wszyscy domownicy liczą się ze sobą pomagają sobie. Wspólnie rozwiązują trudności i problemy. Do prawidłowego interpretowania świata jaki otacza dziecko potrzebna jest mu atmosfera spokoju, odprężenia pogody i optymizm. Zaowocuje to wówczas na długo w nastawieniu dziecka do otoczenia
Od przykładu rodziców zależy jak ukształtują się pierwsze pojęcia dobra i zła.

 

 

Opracowała: mgr Jadwiga Dzbańska
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius