Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Koncepcja Pracy
Koncepcja Pracy PRZEDSZKOLA NR 3 W ZABRZU na lata 2015-2018 PDF Print E-mail

Podstawa prawna

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168 z 2009r., poz. 1324)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r., poz. 560)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
 • w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014r., poz. 803)
 • Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0 z 2013r., poz. 532)
 • Statut przedszkola nr 3 w Zabrzu.

 Źródła opracowania koncepcji

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie: dyr. L. Borys-Paradysz, mgr Izabela Zimoch, Małgorzata Dajczak, mgr Małgorzata Gałwa, mgr Urszula Regulska, mgr Agnieszka Słodka –Kaszlej, mgr Anna Morawiec, mgr Ewelina Wesołowska, mgr Karolina Wojtala, mgr Joanna Lenartowicz.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego samoocena dokonana w oparciu o sprawozdania z realizacji pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej nauczycieli, obserwacje, analizę SWOT, wyniki ewaluacji wewnętrznej, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Mocne i słabe strony przedszkola

Mocne strony:

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • Przychylność rodziców,
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola,
 • Znajomość lokalnego środowiska,
 • Indywidualne podejście nauczycieli do dzieci,
 • Bogata oferta imprez i uroczystości przedszkolnych i międzyprzedszklnych
 • Udział oraz sukcesy i osiągnięcia dzieci w konkursach, quizach, festiwalach, przeglądach,
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim,
 • Współpraca z przedszkolami europejskimi w ramach programów eTwinning i Comenius,
 • Pomoc logopedyczna,
 • Dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Bogata oferta edukacyjna: zajęć, imprez, metod pracy,
 • Estetyczne pomieszczenia, dobra baza dydaktyczna i bezpieczny plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
Słabe strony:
 • Brak sali gimnastycznej


O naszej placówce

Przedszkole nr 3, które powstało w 1988r, zlokalizowane jest przy ulicy Św. Jana 8
w Zabrzu. Usytuowane jest w centralnej części dość zróżnicowanej kulturowo dzielnicy Zabrza – Biskupic. Zajmuje wolno stojący budynek willowy zaadaptowany do pełnienia tej funkcji, otoczony dobrze wyposażonym ogrodem. Ogród przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Placówka jest zadbana, sale jasne i przestronne, każda wyposażona jest w nowoczesne meble, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci, oraz łazienkę. Dominuje w nich pastelowa kolorystyka wprowadzająca miły i ciepły nastrój. Sale są bogato wyposażone w zabawki, zestawy pomocy  dydaktycznych, kąciki tematyczne stałe i okazjonalne.

Do sześciu oddziałów funkcjonujących w przedszkolu uczęszcza 150 dzieci w wieku
od trzech do pięciu lat. Ze względu na warunki lokalowe oraz potrzeby lokalnego środowiska, od kilku już lat praca z dziećmi organizowana jest w różnych godzinach,
a mianowicie cztery grupy pracują w godzinach od 600 do 1700, natomiast dwie pracują
w godzinach popołudniowych od 1300 do 1800.

Nasze przedszkole jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Placówka zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Umożliwia każdemu dziecku indywidualne
i podmiotowe traktowanie. Tworzy warunki umożliwiające wychowankom osiągnięcie gotowości szkolnej.

Naszym celem jest wszechstronne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o akceptowany system wartości. W naszej placówce dzieci mają możliwość samorealizacji, uczą się pracy z innymi, otwartości, akceptacji, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka oraz serdeczności, wzajemnej pomocy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za siebie i innych potrafią kreatywnie myśleć i działać.

Wyposażenie przedszkola sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej aktywności dzieci.
Nasze przedszkole jest bardzo popularną i docenianą placówką w środowisku. Wobec dzieci
i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizacji naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice. Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, akceptowane, a ich aktywność wspierana jest przez działania wychowawczo -dydaktyczne w placówce.

Dzięki współpracy Przedszkola z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dzieci objęte są opieką specjalistyczną, której brakuje w placówce na co dzień.

Dużą wagę przywiązujemy także do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka oraz do kształtowania postaw proekologicznych. Od kilkunastu lat ze szczególnym zaangażowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne związane z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, w które zaangażowani są nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice oraz pozyskiwani sojusznicy lokalni.

Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych. Wspólnie z rodzicami pragniemy wzmacniać więzi emocjonalne z naszym krajem i regionem. Dzieci mają możliwość zapoznania się z kulturą, historią naszego kraju, miejscowym folklorem, tradycjami i zwyczajami.

Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie obchodów "Tygodnia ziemi", konkursu o charakterze ekologicznym „Śmiecio- zabawka”, konkursu literackiego
o charakterze patriotycznym, uroczystości rodzinnych, urodzin dzieci połączonych
z konkursami i zabawami, gdzie każde dziecko otrzymuje miły prezent urodzinowy. Bierzemy udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów – „Sprzątanie Świata”. W ramach współpracy z rodzicami organizujemy festyny, kiermasze, pikniki, itp.

Przedszkole już od kilku lat współpracuje z wieloma przedszkolami i szkołami europejskimi realizując różne projekty w ramach programów e-Twinning i Comenius -"Uczenie się przez całe życie".

Przedszkole jest pierwszym ogniwem w łańcuchu oświaty. To miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym jest bezpiecznie, radośnie. Jest to miejsce do zabawy, nauki, zdobywania wiedzy i poznawania świata. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, które przygotowujemy do pierwszego etapu nauki w szkole, do radzenia sobie z trudnościami. Dziecko jest samodzielnym podmiotem wymagającym poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności. Ma prawo do radosnego dzieciństwa i indywidualnej drogi rozwoju. Nie należy dziecka wyręczać, ale też nie można pozostawiać go bez pomocy. W kontaktach nim należy bezwzględnie respektować jego potrzeby i wrodzony potencjał.

Otoczenie dziecka musi być tak zorganizowane, by wyzwalało w nim samodzielność, potrzebę aktywności, inicjatywy i co najważniejsze, by realizowanie tych potrzeb nie odbywało się kosztem innych. To pozwala kształtować w dzieciach postawę szacunku do siebie i innych.

Dziecko wychowywane w szacunku do siebie, w poczuciu niepowtarzalności swojej i każdego człowieka – uczy się tolerancji. Dlatego też od najmłodszych lat należy umożliwić mu kontakt z osobami o różnych możliwościach i ograniczeniach.


Cele przedszkola

 • Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku, rodzinie, środowisku.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
 • Stwarzanie możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • Indywidualne podejście do potrzeb dziecka, odkrywanie jego uzdolnień i zainteresowań.
 • Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowanie działań do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju przez stosowanie różnorodnych metod pracy.
 • Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu    profilaktycznego.
 • Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych poprzez świadome działania na rzecz ochrony środowiska i dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska.
 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej, poszanowanie kultury i tradycji regionu.
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez promowanie wartości jednolitego oddziaływania wychowawczego oraz stosowanie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Włączanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.
 • Współpraca z rodzicami, partnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.
 • Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym -dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.


Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie możliwości oraz potrzeb wychowanków.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.
 • Prowadzenie dla rodziców zajęć otwartych, zebrań pedagogizujących.
 • Promowanie wśród dzieci i rodziców aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Efektywna współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Współpraca z wybranymi organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz środowiska przyrodniczego.
 • Wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały, pozycje księgozbioru, płytotekę, materiały metodyczne i inne media o tematyce zdrowotnej i ekologicznej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.


Główne metody pracy stosowane w naszym przedszkolu

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy różne metody, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych, między innymi:

 • „Dziecięcą Matematykę” – E. Gruszczyk o Kolczyńska i E. Zielińska – zajęcia zabawy z obszaru edukacji matematycznej;
 • „Sojusz Metod” – E. Arciszewskiej – połączenie elementów różnych metod pozwalających dzieciom na wczesne zdobycie umiejętności czytania - „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, elementów metody „Odimiennej nauki czytania” I. Majchrzak;
 • Techniki Celestyna Freineta;
 • Metody aktywizujące;
 • Metodę projektu;
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej – P. Denisona – gimnastyka mózgu, wspomaganie dzieci z trudnościami w uczeniu się;
 • Metodę Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne – ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientacji w przestrzeni;
 • Gimnastykę twórczą i ekspresyjną A. i M. Kniessów, R. Labana,
 • Metodę Opowieści Ruchowej J.C.Thulina;
 • Pedagogikę Zabawy Klanza– zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • Aktywne słuchanie muzyki - Batti Strauss;
 • Koncepcję muzyczna C. Orffa – zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórczą dzieci;
 • Bajkoterapię;
 • Relaksację;
 • Techniki parateatralne - drama i pantomima;
 • Elementy Metody Malowania Dziesięcioma Palcami.

Szybko zmieniający się świat nie pozwala stać nam w miejscu. Dlatego, też nie zamykamy się na nowe pomysły, formy i metody pracy z dziećmi. W dalszym ciągu pragniemy się rozwijać i doskonalić.

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola

System wspierania rozwoju dziecka

Zabawa podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci w naszej placówce

Zabawa jest niezbędnym czynnikiem rozwoju dziecka. Ma duże znaczenie dla rozwoju psychicznego i uspołecznienia dzieci. W jej toku kształtują się uczucia społeczne. Dzieci przyswajają sobie normy, których następnie przestrzegają.
Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:

 • dostarczać dziecku wiedzy o sobie samym,
 • wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
 • kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • uczyć dzieci porozumiewania się z innymi,
 • uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole,
 • przygotowywać dzieci do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz do niezależnego myślenia,
 • wyrabiać umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania spokoju wewnętrznego,
 • uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów,
 • kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.

Sposoby motywacji dzieci:

System motywacyjny ma na celu stworzenie szczególnych warunków, wspomagających dzieci i nauczyciela w pokonywaniu trudności wychowawczych. Jest to swoista forma wpajania dzieciom nawyku kontrolowania swojego zachowania, rejestrowania sukcesów i informowania o nich rodziców.

W naszym przedszkolu dbamy o to, aby nasi wychowankowie:

 • przestrzegali umów zawartych w grupach, umieli bawić się z kolegami: nie zabierali sobie nawzajem zabawek, dzielili się miejscem zabawy i nie przeszkadzali innym, nie krzyczeli i nie dokuczali innym, eliminowali zachowania agresywne, szanowali wytwory pracy kolegów, np. układanek, budowli;
 • używali form grzecznościowych wobec kolegów, pracowników przedszkola i innych osób;
 • pomagali kolegom w różnych sytuacjach np. przy układaniu zabawek, ubieraniu się;
 • mówili prawdę o zaistniałej sytuacji konfliktowej;
 • potrafili przeprosić, gdy wyrządzą komuś krzywdę;
 • słuchali poleceń dorosłych i wykonywali powierzone zadania;
 • samodzielnie sprzątali miejsce zabawy;
 • przestrzegali zasad ostrożności w czasie zabawy w sali i w ogrodzie;
 • kulturalnie zachowywali się przy stole;
 • szanowali przyrodę.

Te zagadnienia reguluje tzw. „Kodeks Grupowy” – ustalony wspólnie z dziećmi, dostosowany do potrzeb, możliwości rozwojowych  i sytuacji zaistniałych w danej grupie.
Nauczyciele starają się zapoznać wychowanków z ich prawami i obowiązkami, aby byli świadomi, jakie ich zachowania mogą być nagradzane lub karane.

W celu zmotywowania dzieci do właściwych zachowań stosuje się wobec nich system nagród i kar.

 Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • wyróżnienie na codziennej tablicy samooceny „Jacy jesteśmy” (pozytywne symbole),
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.
 • dyplom.

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu,
 • umieszczenie odpowiedniego symbolu na codziennej tablicy samooceny „Jacy jesteśmy”.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • arkuszy diagnozy,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna w Przedszkolu

Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, głównym założeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień,
 • niedostosowania społecznego,
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • zaburzeń psychicznych,
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • odmienności kulturowej.

Pomoc ta realizowana jest m.in. poprzez:

 • indywidualizację działań pedagogicznych na obowiązkowych zajęciach grupowych w ciągu dnia,
 • bieżącą pracę indywidualną z dzieckiem,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • tworzenia zespołów i współpracy nauczycieli;
 • współpracy z poradnią psychologiczo – pedagogiczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • codziennej obserwacji ich pracy,
 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • hospitacji,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • kontroli i analizy dokumentów prowadzonych przez nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu;
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli;
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie konsultacji - indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, uczestnicząc w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych;
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka;
 • rodzice uzyskują szczegółowe informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku - po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Sposoby współpracy organizowanej w przedszkolu
Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka,
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka,
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców;
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami;
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, wytwory dziecięcej ekspresji);
 • organizacja zajęć integracyjnych wraz z dziećmi metodami aktywnymi, warsztatowymi;
 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców;
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów;
 • włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych;
 • konkursy, wycieczki;
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z innymi zabrzańskimi Przedszkolami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Szkołami Podstawowymi, Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, władzami samorządowymi,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym, ogólnokrajowym i europejskim,
 • publikacja informacji o osiągnięciach dzieci i wydarzeniach przedszkolnych w lokalnej prasie i mediach.

Tradycje Przedszkola

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi i obejmuje m.in.:

 • Kolorowe dni: Powitanie Jesieni, Powitanie zimy, Powitanie wiosny
 • Sprzątanie Świata
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Górnika
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkania Wigilijne - Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Tydzień Ziemi
 • Dzień Mamy i Taty – Dzień Rodziny
 • Obchody Dnia Dziecka
 • Dzień Otwarty
 • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

Promocja przedszkola

 • Udział dzieci i nauczycieli w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki.
 • Organizowanie uroczystości i przedsięwzięć, na których są prezentowane dokonania placówki oraz są zapraszani goście.
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Prowadzenie kroniki przedszkola.
 • Organizacja uroczystości środowiskowych.
 • Prowadzenie strony internetowej i fesbuka placówki, posługiwanie się własnym adresem mailowym.
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (Dzień Otwarty, folder, plakaty).

 

Kierunki pracy przedszkola na lata 2015-2018

Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, wytyczyliśmy następujące kierunki działań na lata 2015-2018:

Rok szkolny 2015/2016

 • „Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka" - Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • „Dziecko jako mieszkaniec Śląska, Polski i Europy” – kształtowanie uczuć patriotycznych i poczucia przynależności narodowej.
 • „Książki bawią, uczą i wychowują” – rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

Rok szkolny 2016/2017

 • „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - Promowanie zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych wśród dzieci i rodziców.
 • „Dostrzegam i szanuję moje i twoje uczucia” - Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.
 • „Edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Rok szkolny 2017/2018

 • „Jestem małym odkrywcą – poznaję świat." - Przedszkolak bada, eksperymentuje i odkrywa świat poprzez zabawy matematyczno-przyrodnicze.”

 

 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius