Współpraca

e-Twinning e-Twinning
Comenius Comenius
test
Strona główna / Kodeks przedszkolaka
Kodeks przedszkolaka

Podstawa prawna:

  • Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., przez Polskę ratyfikowana 07.06.1991r.
  • Konwencja o Prawach Dziecka.

Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój jego osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia swojego losu.

1 Prawa i obowiązki dziecka
2 Prośba dziecka
3 System nagród i kar
 

Współpraca Europejska

e-Twinning
Comenius