Nasz absolwent Print
 • Ma pozytywny obraz samego siebie.
 • Ma świadomość własnej tożsamości. 
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Jest przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego.
 • Jest samodzielnym w samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów, organizowaniu sobie wolnego czasu.
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 • Jest komunikatywny.
 • Zachowuje się kulturalnie, stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe.
 • Zna swoje prawa i korzysta z nich.
 • Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący.
 • Dąży do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 • Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone.
 • Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych. 
 • Dostrzega i szanuje potrzeby drugiego człowieka.
 • Wyraża swoje emocje, przeżycia i uczucia w sposób kontrolowany, akceptowany społecznie.
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym.
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodziny.
 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne oraz narodowe.
 • Szanuje i kocha swoją „małą ojczyznę” i swój kraj.
 • Rozumie pojęcie człowiek Europy, umie znaleźć swoje miejsce w zjednoczonej Europie.